Vlastníkom a prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je spoločnosť VH Trade s.r.o., ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami využívania internetových stránok tuhepaliva.sk (ďalej len „Pravidlá“ ). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „Užívatelia“). Užívateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa, či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa. Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach tuhepaliva.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak. Na stránke tuhepaliva.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Pri použití týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný zachovávať autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.